architektura

Proces projektowy

architektura

Meet&greet / zapoznanie
Meet&greet / zapoznanie

Zapoznanie się z Klientem decydującym się na współpracę. Jest to czas by się poznać, omówić zasady współpracy i jej przebieg. Spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące. Może mieć formę spotkania na żywo, na Skype, rozmowy telefonicznej lub formę wymiany maili. Jeśli jest taka możliwość, zarówno w przypadku projektu wnętrza jak i projektu architektonicznego, sugerujemy spotkanie bezpośrednio na miejscu realizacji. Wizyta w projektowanym mieszkaniu, domu lub na działce nadaje kontekst przyszłym pracom projektowym oraz pozwala na wstępną weryfikację niektórych pomysłów i założeń z jakimi przychodzi do nas Klient.

Design brief / wywiad środowiskowy
Design brief / wywiad środowiskowy

Po zdecydowaniu się na współpracę i podpisaniu umowy na projekt, następną fazą w procesie projektowym jest spotkanie w celu poznania wymagań i oczekiwań Klienta dotyczących przeznaczenia i programu funkcjonalnego projektowanego obiektu oraz wybranie kierunku, w którym podążać będzie design. Wtedy dyskutujemy też o możliwościach budżetu oraz sposobach na rozwiązania techniczne i materiałowe na jakie wstępnie założony budżet nam pozwala.. Po spotkaniu wysyłamy Klientowi wygodną do uzupełnienia ankietę w formie elektronicznej, która pomoże architektowi w spisaniu wytycznych projektowych.

Kwestie formalno-prawne
Kwestie formalno-prawne

Kolejnym etapem na drodze do stworzenia kompleksowego projektu architektonicznego jest weryfikacja inwestycji pod kątem wymagań formalno-prawnych. Działka, na której ma zostać zaprojektowany obiekt sprawdzana jest przez nas pod kątem zapisów planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli teren nie jest objęty planem a w/w decyzji nie ma, w imieniu Klienta przystępujemy do przygotowania odpowiednich dokumentów do uzyskania decyzji.

W zakres tej fazy procesu projektowego wchodzi również przygotowanie wszelkich pism oraz wniosków związanych z późniejszym uzyskaniem niezbędnych w uzyskaniu pozwolenia na budowę dokumentów np.: technicznych warunków przyłączenia do sieci, zjazdu z drogi publicznej, wyłączenia z produkcji rolniczej, uzgodnienia konserwatorskie itp.

Całość powyższych czynności sporządzana jest przez nas, dzięki udzielanemu nam przez Klienta pełnomocnictwu.

Wstępna koncepcja
Wstępna koncepcja

Architekt na podstawie zebranych wcześniej informacji wykonuje w zależności od potencjału danej działki oraz zapisów decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od 2 do 3 wariantów układu funkcjonalno-przestrzennego projektowanego budynku oraz uproszczone modele 3D.

Rysunki te oraz modele 3D mają na celu przedstawienie Klientowi możliwych opcji rozwoju projektu oraz nadać kierunek dalszym pracom projektowym.

Finalny projekt koncepcyjny oraz wizualizacje
Finalny projekt koncepcyjny oraz wizualizacje

Po akceptacji wstępnej koncepcji przechodzimy do przygotowania Klientowi finalnego projektu koncepcyjnego obejmujące swoim zakresem koncepcję zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji budynku, przekroje oraz elewacje z odpowiednim dla tego etapu opisem poszczególnych elementów architektury budynku.

Na finalny projekt koncepcyjny składają się również fotorealistyczne wizualizacje komputerowe przedstawiające docelowy efekt końcowy designu oraz klimatu obiektu.

Projekt budowlany
Projekt budowlany

Kolejnym etapem procesu projektowego jest przygotowanie projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę w odpowiednim dla miejsca inwestycji organie administracji publicznej. Na tym etapie my jako architekci oraz nasi projektanci branżowi przygotowujemy pełnobranżowy projekt, na który składa się:

— projekt architektoniczno-budowlany
— projekt konstrukcji budynku z uszczegółowieniami do projektu wykonawczego
— projekt instalacji wod-kan
— projekt instalacji C.O.
— projekt instalacji wentylacji
— projekt instalacji elektrycznych

Wszystkie powyższe projekty koordynowane są przez nas celem uzyskania spójnych, efektywnych i optymalnych rozwiązań dla poszczególnych elementów budynku.

Etap ten nierozerwalnie związany jest z etapem nr 3 ponieważ równolegle z przygotowaniem opracowań projektowych uzgadniane są odpowiednie kwestie formalno-prawne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Etap ten kończy się złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę wraz z odpowiednimi załącznikami oraz czterema egzemplarzami projektu budowlanego.

Postępowanie administracyjne
Postępowanie administracyjne

Po złożeniu projektu budowlanego do urzędu, organ administracji publicznej ma 65 dni na rozpatrzenie sprawy. W 99% przypadków, w toku postępowania administracyjnego urząd sporządza pismo z postanowieniem o uzupełnieniu dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym w postanowieniu.

Mając na uwadze fakt, że w trakcie etapu nr 3 jako projektanci otrzymaliśmy od Klienta pełnomocnictwo, kwestia uzupełnienia postanowienia pilotowana jest również w całości przez nas.
Końcowym efektem tego etapu jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy

W przypadku niektórych skomplikowanych i złożonych pod względem technicznym i designerskim projektów wymagane jest sporządzenie projekty wykonawczego.

W zależności od potrzeb może on obejmować zarówno cały zakres branżowy jak w przypadku projektu budowlanego, poszczególne branże niezbędne do opracowania w bardziej szczegółowym zakresie lub poszczególne elementy projektu takie jak detale architektoniczne konkretnych elementów budynku.

Zakres i kwestia konieczności projektu wykonawczego omawiana jest z Klientem w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

Nadzór autorski i realizacja
Nadzór autorski i realizacja

Finalnym etapem procesu projektowego jest nadzór autorski nad realizacją obiektu. Na tym etapie Klient uzgadnia z nami zakres nadzoru tj.: kwestię wsparcia w przygotowaniu ofert na realizację poszczególnych elementów obiektu, zakres współpracy z kierownikiem budowy, harmonogram wizyt na budowie, ich ilość i częstotliwość oraz kwestię przygotowania zbiorczego kosztorysu budowy.

Nadzór autorski pomaga odciążyć Klienta w związku z czaso i pracochłonnym procesem realizacji obiektu, pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów realizacyjnych, wyłapać oraz naprawić te już popełnione jak również trzymać rękę na pulsie w kwestii budżetu na realizację poprzez unikanie niepotrzebnych kosztów oraz gromadzenie wachlarza ofert i wybieranie tych najbardziej optymalnych dla Klienta.